Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Algemeen    

 

1.1 Na inschrijving via het contract formulier wordt de ingeschrevene lid van B4 Sport & Events hierna te noemen: De ingeschrevenen hierna te noemen: de Sporter verklaart zich akkoord met de inschrijving en regels zoals hieronder staat beschreven.

 

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

 

2.1 De Sporter verklaart hierbij hij/ zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/ haar worden gedragen.

 

2.2 De Sporter is zich er van bewust dat het beoefenen va bepaalde takken van de sport risico’s met zich brengen en dat hij/ zij eventuele schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen rekening en risico’s.

 

2.3 De Sporter is geheel en alleen aansprakelijk voor schade die hij of zij door schuld of opzet (waaronder ook nalatigheid) toebrengt aan derde, aan de apparatuur van de accommodatie of aan andere eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van B4 Sport & Events  of van derden in de ruimste zin des woord.

 

2.4 B4 Sport & Events en/of haar leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden noch persoonlijke of lichamelijk letsel e daaruit voortvloeiende schade. De Sporter zal B4 Sport & Events en/of haar leiding en instructeurs geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derde in de ruimste zin des woord.

 

Artikel 3 – Wanprestatie en overmacht

 

3.1 De Sporter is bekend met de gedragsregels die gelden voor B4Sport & Events. De Sporter is verplicht om zich tijdens iedere activiteit met B4Sport & Events de overeenkomstig de Gedragsregels te gedragen.

 

3.2 Bij misdraging van de Sporter of een ander lid van B4Sport & Events, waaronder het overtreden van de Gedragsregels, is de leiding bevoegd de Sporter c.q. de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis met B4 Sport & Events eenzijdig op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

 

Artikel 4 – Lessen

 

4.1 De abonnementsvormen van de loopgroep van B4 Sport & Events zijn gebaseerd op jaarbasis. Cursussen zijn van korte duur, zoals aangegeven op de website.

 

4.2 B4 Sport & Events behoudt zich het recht om de lestijden aan te passen i.v.m. zomer- en wintertijd.

 

4.3 De lessen van B4 Sport & Events zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen zonder recht op restitutie of compensatie volgens een aangepast rooster verlopen of zal B4 Sport & Events gesloten zijn. Het aangepaste vakantierooster zal bekend worden gemaakt via de internetsite en/of via een nieuwsbrief (mail). B4Sport & Events behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van B4 Sport & Events te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door B4 Sport & Events te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

 

4.4 Bij langdurige afwezigheid van een instructeur van B4 Sport & Events zal B4 Sport & Events geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

 

4.5 Als het maximum aantal lede voor de, of een training, is bereikt, kan het lid zich hiervoor op de volgende planning van de training aanmelden.

 

4.6 Bij een inschrijving voor een bepaalde cursus dient men deze achter elkaar worden gevolgd. Lessen inhalen op andere dagen is niet mogelijk.

 

Artikel 5 – Ontbinding/ opzegging en wijzigingen

 

5.1 Een lidmaatschap/ cursus van B4 Sport & Events is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

 

5.2 Het abonnementsvorm voor de loopgroep heeft één (1) maand opzegtermijn na het eerste jaar.  De opzegtermijn bedraagt tenminste één (1) volle, aaneengesloten kalendermaand, ongeacht de datum van uitschrijving.

 

5.3 Abonnementsvormen lopen stilzwijgend door voor onbepaalde tijd, behoudens schriftelijke opzegging.

 

5.4 Opzegging dient uitsluitend schriftelijk aan het correspondentieadres onder het kenmerk opzegging te geschieden. B4 Sport & Events is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.

 

5.5 Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen wanneer alle openstaande facturen en schulden zijn betaald en ten zijde van een actie lidmaatschap.

 

5.6 Een wijziging van abonnementsvorm is mogelijk. Dit dienst schriftelijk of per email te geschieden. Een abonnementsvorm verlagen dient voor 1 december bij ons binnen te zijn en is alleen mogelijk voor het nieuwe abonnementsjaar. Een upgrade van het abonnementsvorm is mogelijk voor het begin van ieder kwartaal, deze dient min. 1 maand van te voren bij ons bekend te zijn. Het nieuwe tarief zal dan worden berekend. De Sporter heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

 

5.7 Indien er een opzegging schriftelijk heeft plaats gevonden en De Sporter hier vanaf wilt zien dan dient De Sporter binnen twaalf (12) aaneengesloten maanden ongeacht datum van uitschrijving weer lid te worden.

 

5.8 In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van B4 Sport & Events het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van vier (4) maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van B4 Sport & Events deugdelijk bewijs.

 

Artikel 6 – Betalingstermijn/ incasso

 

6.1 Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door B4 Sport & Events eenmaal per jaar worden verhoogd.

 

6.2 Het lesgeld van de lidmaatschap loopgroep zal bij automatische incasso in de 2 tweede week van iedere kwartaal worden geïncasseerd door B4 Sport & Events.

 

6.3 Het innen van achterstallige lesgelden kan worden belast met administratie- en portokosten.

 

6.4 Het lesgeld is ook verschuldigd indien de Sporter, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de Sporter hiertoe expliciet toestemming van B4 Sport & Events heeft verkregen nadat de Sporter hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend.

 

6.5 Mocht B4 Sport & Events de betaling niet, c.q. niet tijdig of geheel heeft ontvangen, ongeacht welke omstandigheid, staat het B4 Sport & Events vrij om de vorderin ter incasso uit handen te geven. Alle door B4 Sport & Events gemaakte (buiten) gerechtelijke kosten zullen op de Sporter worden verhaald. De Sporter is geheel en volledig verantwoordelijk voor correcte betaling van de verschuldigde gelden voor het lidmaatschap bij B4 Sport & Events.

 

6.6 De deelname aan de trainingen van B4 Sport & Events wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

Artikel 7 – Lidmaatschap, termijn

 

7.1 Een lidmaatschap van de loopgroep bij B4 Sport & Events gaat in na ondertekening van het inschrijfformulier en is altijd minimaal voor de duur van twaalf (12) maanden.

 

7.2 Het termijn van de cursussen staat aangegeven op de website, deze dienen achtereenvolgend worden gevolgd.

 

Artikel 8 – Personal Training, bedrijfsclinic & Fit test

 

8.1 Wanneer de Sporter niet in staat is om te komen trainen dan dient hij/ zij zich 48 uur voor aanvang van de training telefonisch of schriftelijk via info@B4Sport.nl af te melden. Indien de Sporter zich niet op tijd afmeldt zal de training in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9 – Privacy

 

9.1 U stemt ermee dat uw gegevens door B4 Sport & Events bewaard zullen worden. B4 Sport & Events verklaard dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

 

Artikel 10 – Rechtstoepassing

 

10.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met B4 Sport & Events aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

10.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en B4 Sport & Events, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar B4 Sport & Events is gevestigd.